T.C. İSLAHİYE KAYMAKAMLIĞI

Gaziantep Valisi

 

İslahiye Kaymakamı

Duyuru ve Haberler

İSLAHİYE BELEDİYESİ

                              İSLAHİYE BELEDİYESİ

İSLAHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi,aylık muhammen bedeli,toplam muhammen bedeli ,%3 geçici teminatı belirlenen taşınmazların ayrı ayrı  kiraya verilmesi işidir.   

S.No

Adresi

Aylık Muhammen Bedeli

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi Kırsal Terminali Bağımsız bölüm A Blok iç kapı no:61/4

KDV Hariç 415,00TL

49.800,00TL

1.494,00TL

2

 Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi Kırsal Terminali Bağımsız bölüm B Blok iç kapı no:61/6

KDV Hariç 415,00TL

49.800,00TL

1.494,00TL

3

Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi Kırsal Terminali Bağımsız bölüm lokanta no:61/5

KDV Hariç 405,00TL

48.600,00TL

1.458,00TL

4

Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi Kırsal Terminali Bağımsız bölüm büfe  no:61/11

KDV Hariç 303,75TL

36.450,00TL

1.093,50TL

5

Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi Kırsal Terminali Bağımsız bölüm wc no:61/13

 

KDV Hariç 675,00TL

6.750,00TL

6.750,00TL

6

Cumhuriyet Mahallesi Kasap hali sok. no:5/1

 

KDV Hariç 508,75TL

61.050,00TL

1.831,50TL

2-YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:

Sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yapılacaktır.

3- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35- 45. Maddesinin gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

4- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 75,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler.                                                                

5-GEÇİCİ  TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerin 10 yıllık muhammen bedeli. % 3 geçici teminatı Belediyemiz Veznesi ya da İslahiye Denizbank TR590013400001115505200003 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici teminatı limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğüne vereceklerdir.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından ihale sırasında istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar İhale Salonundan çıkartılacaktır.

İhale,  % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

6-İHALENİN SAATİ,YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

         Söz konusu yerin ihalesi 14/KASIM/2016 PAZARTESİ günü saat 14.00’da İslahiye Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince)  yapılacaktır.

         İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Destek Hizmetleri Müdürlüğüne en geç 14/KASIM/2016 PAZARTESİ günü saat: 12.00 ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

 

7-İHALEYE  GİREBİLME  ŞARTLARI:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noterden tasdikli imza sirküleri,

f)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili Banka Geçici Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller de kabul edilir.)

j) İslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2016 yılı itibarıyla)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili Banka Geçici Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz tahviller de kabul edilir.)

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  

ı) İslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2016 yılı itibarıyla)

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

      İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

 

 

                      

                                                              Yusuf İzzettin AYTEKİN

                                                               Başkan a.

     Başkan Yardımcısı

 

Önceki SayfaAnasayfa

.