T.C. İSLAHİYE KAYMAKAMLIĞI

Gaziantep Valisi

 

İslahiye Kaymakamı

İlçe Emniyet Müdürlüğü

 

I  -GENEL BİLGİLER

            A- MİSYON VE VİZYON

MİSYON:
Polisin Görev ve Sorumlulukları çerçevesinde İslahiye halkının huzur ve güvenliğini sağlamak, kanunların polise verdiği tüm görevleri insan hak ve özgürlüklerine saygılı, evrensel değerlere zarar vermeden yerine getirmek.
"Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamı sürdürmesine imkan sağlayan bir ortam oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktır."

VİZYON:
“İnsanların huzur ve güvenliğini bozmak isteyenleri caydıran, suç faillerini en kısa sürede yakalayan, verimli, etkin, kaliteli hizmet sunan, insanlara güven veren bir teşkilat olmaktır” Ayrıca, “Polis; Yasalarla verilen Güvenliği ve huzuru sağlama görevlerini, vatandaşın memnuniyetini, personelimizin değeri ve önemi de göz önünde bulundurularak, en kısa sürede, en iyi, en verimli ve Kendini sürekli geliştirerek yerine getiren “birim” olmasıdır.”  

         B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Polis Teşkilatının görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş olup yetkilerini temel olarak 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundan (PVSK) ve görev veren diğer mevzuattan alır.

Türk Polis Teşkilatının görevini düzenleyen 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ilk maddesi:
“Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanunun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yine aynı kanunun 2. maddesi;
“Madde 2- Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.
A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,” şeklinde düzenlenmiş olup polisin görevleri adli ve idari olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.
Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Suç delillerini toplar, suç işleyenleri tespit ederek yakalar. Cumhuriyet Savcıları adına ve bilgileri dahilinde gereken soruşturmayı yaparak, şüpheli ve suç delillerini yargı mercilerine teslim eder.
İdari görevleri ise; genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, korunması, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım etmek, duran ve akan trafiği düzenlemek, araçların tescil işlemlerini yapmak, belge ve plakalarına vermek olarak sayılabilir.
Ayrıca, Anayasal rejimimizi korumak, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek ve bu bütünlüğü bozmak isteyen her türlü bölücü ve bölgeci mihraklara karşı tedbirler almak, suç ve şüpheliler hakkında yasal işlemler yapmak, devlet büyüklerini, ülkemize gelen yabancı devlet başkanlarını ve misyonları korumak, pasaport, vatandaşlık, iltica ile ilgili işlemleri yürütmek polisin siyasi görevleri çerçevesindedir.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKSEL YAPI

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerini iki ayrı hizmet binasında sürdürmektedir. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Ana hizmet binası Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu karşısında, hizmet binasının yetersiz olması sebebiyle. mülkiyeti İl Özel İdareye ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi üzerinde bulunan binanın zemin katı kondisyon salonu, 1. katının yarısı polis dinlenme salonu ve 2. katın tamamı kiralanarak Müdürlüğümüze hizmet birimi olarak tahsis edilmiştir. Müdürlüğümüze ait 27 adet lojman bulunmaktadır.

 

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde Pol-Net, İnternet, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu Projesi, (MOBESE), Trafik Sorgulamaları, Şahıs Sorgulamaları bulunmaktadır.

 D- SUNULAN HİZMETLER

Asayiş Büro Amirliği                             : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; şahıslara ve mala karşı işlenen suçlarda, suça el koymak, olay aştırması yapmak, şüphelileri yakalamak, gözaltına almak, ifade almak, gibi suç soruşturması ve adliyeye sevk işlemleri başta olmak üzere mevzuatla belirlenen diğer suç konularında önleyici ve adli görevleri yapmak. Asayiş Şube müdürlüğüne aylık istatistikleri göndermek, küçükleri koruma şube müdürlüğüne aylık formları göndermek. Çocuklarla ilgili formlar tanzim etmek, Evden kaçan çocukları bulup ailelerine teslim etmek, Büronun ve verilen diğer görevleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamaktır.

Silah ve Patlayıcı Madde Büro Amirliği    : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; silah ruhsat tahkikat ve tebliğlerini yapmak, ruhsat iptal ve verme işlerini yapmak, arşivi düzenlemek işleri başta olmak üzere mevzuatla belirlen diğer suç konularında adli görevleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamaktır.

Personel Büro Amirliği                               : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarından gelen emir, tamim, genelge, talimat vb. evrakların kurum içerisinde tüm birimlere tebliğ etmek ve bu kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak. Personel özlük haklarını düzenlemek, sicil kayıtlarını düzenlemek, ihtiyaçlarını belirlemek, idari- mazeret yıllık izinlerin planlama ve koordinasyonunu yapmak, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, müfredat hazırlamak, eğitim planlaması yapmak. Eğitim ortamını düzenlemek, eğitim uygulama ve değerlendirmelerini yapmak, mevzuat çerçevesinde polisin eğitim seviyesini nitelik ve nicelik bakımından arttırarak kamu düzeninin korunmasına ve sağlanmasına yardımcı olmak, yazışmaları yapmaktır.

Terörle Mücadele Büro Amirliği                : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; Devletin bütünlüğünü ve Kamu düzenini bozmaya, anayasal düzeni değiştirmeye yönelik örgütlü veya bireysel suçları önlemek. Suç işleyenleri tespit etmek, yakalamak ifade alma ve tahkikat işlemleri (ile vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak üzere bombalar üzerinde inceleme ve imha işlemlerinin yapılması) başta olmak üzere, mevzuatla belirlen diğer suç konularında önleyici ve adli görevleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamak. Mevzuatta belirlenen diğer suç konularında önleyici ve adli görevleri yapmak mevzuatça öngörülen gerçek kişilerin güvenlik soruşturmasını ve arşiv araştırmasını yapmak,   derneklerin faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, sendika ve siyasi parti faaliyetleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerini izlemek, yardım toplama ile ilgili işlemleri yapmak. Basın yayın kuruluşları ile azınlıkların faaliyetlerini takip etmek, yukarıda belirtilen durumlarda ve diğer tüzel kişilerin yasadışı faaliyetlerde bulunmaları halinde gerekli işlemleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamaktır.

Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği                       : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; suç işleyen ve daha önce suç işlemiş bulunan kişilerin fişlerini açmak ve muhafaza etmek. Gerektiğinde ilgili yerlere bildirmek, suçunu tamamlayan veya suç miadı dolan şahısların fiş kayıtlarının iptalini yapmak, nüfus ve askerlik şubesi gibi kurumlarla işbirliği halinde bulunarak gerekli kayıt ve aranan kişileri kaydetmek ve mevzuatla belirlen diğer suç konularında önleyici ve adli görevleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamaktır.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği: Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; Trafiğin yönetim ve denetimi, araç tescil, sürücü belgesi, trafik kazaları, ceza işlemleri, önleyici güvenlik hizmetleri ile yetki ve sorumluluk alanındaki diğer hizmetleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamaktır.

                Lojistik Büro Amirliği                                 : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğünün araç, gereç, mühimmat, yedek parça, donanım gibi her türlü ihtiyaçların tedarik etmek. Personelin maaş, yolluk gibi her türlü ödemelerinin tahakkuk ettirilmesi, demirbaş eşyalarının sayımı, akaryakıt ve yakacak ödemelerinin ve dağıtımının yapılması, hizmet binalarının bakım ve onarımı, melbusatların personele dağıtımı, hizmet binalarının su, elektrik, yakıt ve telefon giderlerinin karşılanması ve mevzuatla belirlenen diğer hizmetleri yerine getirmektir.

Muhabere Büro Amirliği                            : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; Gelen ve giden telefon, faks vb. işlemlerini yapmak ve kaydetmek, haberleşme ve anons işlemlerini takip etmek ve aracı olmak, 155 Polis İmdat telefonlarına gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirerek bilgi verilmesi gereken yerlere bilgi vermek, genel uygulama, bayramlar, resmi günler vb. gibi görevlerde muhabere koordinasyonunu sağlamaktır.

Evrak Arşiv Büro Amirliği                                     : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; Gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, gelen faksların takibini yapmak, acil evrakların bir an önce ilgili bürolara ulaştırılmasını ve gereğinin yapılmasını sağlamak, birim arşivinin düzenlenmesini sağlamak, kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Büro Amirliği             : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; herhangi bir hırsızlık olayında olay yerinden alınan iz ve delillerin muhafazası ile alınan iz ve delillerin mukayesesi için ilgili yerlere göndermek, Büronun ve verilen diğer görevleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamaktır.

 

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği: Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; Güvenlik Hizmetlerinin, halkın katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, vatandaş polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinin yürütülmesinde çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesini sağlayarak, polis ile halk arasındaki ilişkileri güçlendiren, toplumda ortaya çıkan problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak, suçla etkin bir mücadele sağlayarak ve bütün bunların neticesinde de sosyal alandaki yaşam kalitesini artıran bir polislik anlayışı ile mevzuatla belirlenen diğer hizmetleri yerine getirmektir.

Pasaport Büro Amirliği                               : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; Gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilçede ikamet eden vatandaşların pasaport iş ve işlemlerini yapmak, kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

EKKM Büro Amirliği          : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; günlük vukuat raporlarını üst birimlere bildirmek ve gerekli yazışmalarını yapmak, istatiksel verileri düzenleyerek, aylık yıllık ve süreli brifinglerin hazırlanmasını sağlamak ve muhafaza etmek, ek görev listelerini tanzim etmek ve dağıtımını sağlamak ve verilen diğer görevleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamaktır.

Koruma Büro Amirliği        : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; bulundukları yerde mevcut düzenin korunması suç sayılan fiillerin meydana gelmesini önlemesi amacıyla hassas bölge ve tesislerde sürekli ve geçici olarak kurulan noktayı korumak ve verilen diğer görevleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamaktır.

Polis Merkezi Amirliği                     : Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde; önleyici güvenli tedbirlerini almak, suça el koymak, suç araştırması yapmak, delilleri tespit etmek. Şüphelileri yakalamak ve adliyeye sevk işlemlerini yapma başta olmak üzere mevzuatla belirlenen diğer suç konularında önleyici ve adli görevlerini yapmak. yetki ve sorumluluk alanındaki diğer hizmetleri yapmak, önleyici ve adli görevleri yapmak suretiyle kamu düzenini korumak ve sağlamaktır.

İLETİŞİM
Telefon
155 - 0 340 862 10 04 – 0 505 318 27 20
Faks

0 342 862 36 27

e-mail

 

Adres
Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi İslahiye / GAZİANTEP
Web adresi